K 1.7.2013 vstoupí v účinnost novela zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

§87 odst.3 nově zní : „(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.“.

Tedy u řidičů neprofesionálů se ruší povinná prohlídka ve věku 60 let a první je až ve věku 65 let.