Novinky v posudkové činnosti poskytovatelů v oboru všeobecného praktického lékařství

Ačkoliv se nám může zdát, že přijetí Zákona o specifických zdravotních službách přináší mnoho novinek, docela až tak tomu není. Řada postupů v oblasti posudkové činnosti, které řeší tento zákon, se měly dělat již v současnosti tak, jak je tam stanoveno. Některé věci se nám budou zdát velmi byrokratizující, avšak již v současnosti existují zavedené a obecně používané správní postupy, proto nelze očekávat, že v této oblasti nám někdo udělá výjimku.

Podle tohoto zákona převážnou část lékařských posudků budou oprávněni vystavovat pouze poskytovatlé v oboru všeobecného praktického lékařství. V každém případě bude po nás požadováno, aby postupy související s vystavováním lékařských posudků perfektně znali. Není toho moc, ale není toho ani málo.  Někoho to může naštvat, ale já zase v tom vidím, když trochu přemýšlím podnikatelsky, určité přednosti.  Věřte tomu, že i řada subjektů z oblasti právní vědy, tyto znalosti nemají, pakliže se nezabývají speciálně touto problematikou, a navíc máme tu výhodu, že rozumíme medicíně.

Nyní  přistoupím k stručnému výčtu nejdůležitějších součástí zákona, o kterých se domnívám, že jejích znalost je žádoucí.

 1. Lékařský posudek nevydává lékař, ale poskytovatel (je to stejné jako dosud).
 2. Lékařský posudek se vydává do 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti nebo ústního podání (tato lhůta neběží, nemáme-li k dispozici všechny podklady).
 3. Písemná žádost o posouzení nebo záznam o ústním podání je součástí zdravotnické dokumentace.
 4. Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání, dále v jaké lhůtě tuto námitku lze podat, od kdy tato lhůta se počítá a zda podání námitky má či nemá odkladný účinek.
 5. Stejnopis (originál) lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace (lékařský posudek se vydává alespoň v tolika originálech, kolik je účastníků řízení).
 6. Poskytovatel, který lékařský posudek vydal, zajistí neprodleně prokazatelné předání posuzované osobě a osobě, která o posouzení posuzované osoby oprávněně požádala (zákon dále vyjmenovává, co se považuje za prokazatelné předání – rozhodně to není například osobní předání zaměstnancem zaměstnavateli, pakliže zaměstnavatel byl žadatelem).
 7. Návrh na přezkoumání lékařského posudku lze podat od 10 dnů od data prokazatelného předání (dosud to bylo 15 dnů). Jestliže návrh byl podán po uplynutí lhůty, návrh se odloží. Tuto skutečnost je nutno písemně sdělit osobě, která návrh podala, osobě, komu z lékařského posudku vyplývají povinnosti a posuzované osobě, není-li osobou, která návrh podala.
 8. Vyhoví-li poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, napadený lékařský posudek zruší a vydá nový lékařský posudek (dosud stačil vydat nový lékařský posudek). Nevyhoví-li, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, spis a vlastní stanovisko zašleme do 10 prac.  dnů správnímu orgánu  (opět tuto skutečnost oznámíme všem účastníkům).
 9. Dokladem o prokazatelném předání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a péče o osobě je záznam ve zdravotnické dokumentaci, který posuzovaná osoba podepíše (to je nepříjemná novinka, ale nedá se nic dělat, je to obecný administrativní postup).
 10. Prokazatelným předáním jakéhokoliv posudku je buď osobní převzetí s podpisem nebo doručení dodejkou nebo zaslání prostřednictvím datové schránky.
 11. Registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství je oprávněn vydat lékařský posudek pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci pouze tehdy, je-li práce zařazena do první rizikové kategorie. V ostatních případech musí mít smlouvu se zaměstnavatelem.
 12. Zaměstnavatel je povinen zaměstnace  při odeslání k pracovnělékařké prohlídce vybavit žádostí, která obsahuje informace o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách.

Poznámka k poslednímu bodu: Jak již bylo výše uvedeno, tato žádost zůstává založena v zdravotnické dokumentaci. Samozřejmě jakákoliv žádost musí být vždy autorizovaná (podepsaná) žadatelem. Není-li žádost autorizovaná, jak dosud velmi často se s tím setkávám, a to i od takových subjektů jako jsou úřady práce, kterým by znalosti správních postupů měla být samozřejmostí, není to de facto žádná žádost. Není možná dosud ještě stále velmi rozšířená praxe, kdy posuzovaný se dostaví s nějakým formulářem, který primárně neobsahuje náležitosti žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci, dále žádost není nikým autorizovaná a my na tento formulář „bouchneme razítko a opatříme podpisem“ a opět stejným formulářem vybavíme posuzovaného.