Setkávám se stále s nepochopením až ignorancí personalistů, kteří vyžadují např. provedení periodické prohlídky u zaměstnance a nezajistí dodání Výpisu z dokumentace pacienta. Prý dle nich že není potřebný, protože už dokumentaci mám přece založenou…
No, nikdo nepracujeme bez chyby, ale základní vědomosti by měl ze svého oboru znát každý. A ještě maličko navíc.

Takže ještě jednou pro všechny a stručně:

Zákon 373/2011 Sb. § 42 (1) b) : Lékařský posudek… vydává… na základě zhodnocení – výpisu ze zdravotní dokumentace vedené o posuzující osobě jejím registrujícím poskytovatelem…

Není co řešit. Tento výpis je nutno uschovávat po dobu 10 let. Jinými slovy: bez tohoto výpisu nelze lékařský posudek o způsobilosti práci vůbec vystavit.

 

Nezpůsobilý a nebo ztratil způsobilost?

Zaměstnanec zdravotně nezpůsobilý může být pouze při vstupní prohlídce. Pokud někdo byl uznán způsobilým tak v případě změny zdravotního stavu ztrácí způsobilost. Podmínkou uvedení dlouhodobosti vyplývá přímo ze zákoníku práce. Nepsaným pravidlem je, že i půl roku trvající nezpůsobilost lze již považovat za dlouhodobou (je to diskutabilní?) Podle jiných právních norem pro jiné účely stav trvající jeden rok je již dlouhodobý.

Zákon hovoří o tom, že výsledkem pracovně lékařského posudku je, že zaměstnanec je pro práci způsobilý, způsobilý s podmínkou, nezpůsobilý nebo způsobilost pozbyl.

– zaměstnanec, který žádnou způsobilost neměl, je nezpůsobilý. Týká se to tedy vstupní prohlídky.

Byl-li zaměstnanec dosud způsobilý a nyní již není, tak způsobilost pozbyl, t.j. u periodické či mimořádné prohlídky.

Není to slovíčkaření. Jde o to, že jeden či druhý závěr má své právní důsledky. Zde bych rád poukázal na výklad JUDr. Evy Dandové:

„Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně nezpůsobilý“ znamená pro zaměstnavatele i dotyčného zaměstnance, že nemůže práci vykonávat. V případě, kdy se jedná o uchazeče o zaměstnání, znamená to pro zaměstnavatele jednoduché řešení – s dotyčným zaměstnancem nemůže uzavřít zamýšlený pracovněprávní vztah.

Zákon nepředepisuje, kdy má lékař použít posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, a kdy dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost. Je však evidentní, že závěr, že je zdravotně nezpůsobilá, by měl obsahovat posudek ze vstupní prohlídky, zatímco při periodické či mimořádné prohlídce je třeba uvést, že došlo k dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti. Posudkový závěr musí totiž vyvolávat právní důsledky, které předepisuje zákoník práce. Dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti je pak podkladem pro převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. a) a b) zákoníku práce nebo pro dání výpovědi zaměstnanci podle § 52 písm. d) a e) zákoníku práce. Přitom je třeba vzít v úvahu, že judikatura (rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 2785/2010) konstatuje, že nezpůsobilost zaměstnance konat dále dosavadní práci lze za dlouhodobou považovat zpravidla tehdy, má-li trvat podle poznatků lékařské vědy déle než jeden rok.

Pro praxi je tedy důležité, aby zaměstnavatel v žádosti o vydání posudku lékaři přesně vymezil, jaké vyjádření očekává – např. zda zaměstnanec vzhledem k svému zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost či zda nemůže bez vážného ohrožení vykonávat dosavadní práci.“

(použit komentář kolegy A.Augustoviče)