Prohlídky u obsluh a montážních pracovníků vyhrazených technických zařízení

Datum:

30.10.2013

Autor:

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Zdroj: http://www.bozpinfo.cz

Jak je to přesně s prohlídkami u obsluh a montážních pracovníků vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby – vyhláška č. 18/1979 Sb, kotle – vyhláška č. 18/1979 Sb., plynová zařízení – vyhláška č. 21/1979 Sb., elektrikáři – vyhláška č. 50/1978 Sb., svářeči, revizní technici VTZ). Jak je stanovena četnost prohlídek, musí chodit na prohlídky i pracovníci na dohody?
Četnost periodických prohlídek ke zdravotní způsobilosti k práci je určena ustanovením § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to takto:

U zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první se provádí jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku, v kategorii druhé se provádí jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku, v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky, v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (práce uvedené v příloze 2 vyhlášky části II), se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. V případě, kdy je práce s rizikem ohrožení zdraví zařazena do rizikové kategorie, se pracovnělékařská prohlídka provede ve lhůtě určené pro danou rizikovou kategorii.

Tyto lhůty se nepoužijí pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, nebo pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze 2 k vyhlášce stanoveno jinak.

U práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které se uzavírají maximálně na jeden rok, se pracovnělékařské prohlídky vstupní provádějí v případě, že má posuzovaná osoba vykonávat práci rizikovou, práci pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, a to včetně práce s rizikem ohrožení zdraví a pokud zaměstnavatel provedení vstupní prohlídky vyžaduje. V případě, kdy je práce na základě dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a doba přerušení výkonu práce mezi původní a novou dohodou nepřevyšuje 3 měsíce, se provádí prohlídka, pokud je doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky.

Práce při obsluze nebo opravách tlakových nádob, včetně tlakových lahví, turbokompresorů a vysokonapěťových elektrických zařízení jsou uvedeny mezi pracemi s rizikem ohrožení zdraví, v případě jejich výkonu se tedy pracovnělékařské prohlídce vstupní musí podrobit i osoba pracující na dohodu bez ohledu na to, do jaké kategorie je tato práce zařazena. V případě ostatních prací uvedených v dotazu se prohlídka osob, které je vykonávají na dohodu, provede vždy v případě, že se jedná o práce rizikové (např. svařování elektrickým obloukem – část I bod 6.3. přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb.) nebo její provedení vyžaduje jiný právní předpis.