Pracovnělékařské služby v novém zákoně o specifických zdravotních službách od 1.4.2012

Závodní péče se již nejmenuje závodní péče, ale pracovnělékařské služby. Ale není to zdaleka jediná změna v této oblasti.

Závodní péče není od 1.4.2012 hrazena ze zdravotního pojištění

Asi nejpodstatnější změnou je to, že s výjimkou péče u nemocí z povolání je veškerá pracovnělékařská péče vyjmuta ze zdravotního pojištění. Tedy výkony pracovnělékařských prohlídek již nelze vykazovat zdravotním pojišťovnám (tedy přesněji řečeno, vykazovat lze, ale pojišťovna je rozhodně nezaplatí).

Týká se to rovněž jakýchkoli odborných či laboratorních vyšetření (často jsou jako podmínka nastaveny orgánem ochrany veřejného zdraví – hygiena – v rámci rozhodnutí o kategorizaci prací) – i tato další vyšetření, která jsou podkladem pro posouzení způsobilosti či nezpůsobilosti k práci nemají být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud by praktický lékař tato indikoval na účet veřejného pojištění riskuje jejich případnou úhradu vůči pojišťovně.

Veškerou pracovnělékařskou péči mají hradit zaměstnavatelé, výjimkou jsou prohlídky vstupní (tehdy se ještě o zaměstnance nejedná), kde může hradit i (budoucí) zaměstnanec.

 

Pro poskytovatele, který bude pracovnělékařskou péči provádět (třeba jen prohlídku) platí, že tuto činnost mu uhradí ten, kdo ji od něj vyžádal. Zpravidla půjde o smluvní vztah či objednávku ze strany zaměstnavatele – jak popíší níže, těžko se již bez tohoto obejdeme. Není ale vyloučeno ani to, aby tuto péči v hotovosti uhradil namísto zaměstnavatele zaměstnanec s tím, že se následně se zaměstnavatelem vyrovnají.

 

Dle zákona platí, že poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

Tedy všeobecný praktický lékař je plně kvalifikován tyto služby poskytovat.

Přechodná ustanovení

 

Zde považuji na nutné upozornit na to, že zákon obsahuje přechodná ustanovení, která uvádějí, že pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčena povinnost zaměstnavatele hradit závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby podle tohoto zákona, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tedy některé nové povinnosti platí až od 1.4.2013. Níže tedy uvedu ty povinnosti, které platí již od 1.4.2012, a které až od 1.4.2013.

Jaké musí mít lékař provádějící prohlídku podklady a jaký má být jeho postup ?

Podkladem pro posouzení způsobilosti musí být v první řadě informace od zaměstnavatele obsahující údaje o druhu práce, riziku, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Poněkud podivné je, že právě z přechodných ustanovení lze dovodit, že zaměstnavatel nemá povinnost tento podklad lékaři dodat (tuto povinnost má až od 1.4.2013), nicméně bez této informace není podle mne možné reálně posouzení vůbec provést (pokud nevím co je předmětem výkonu činnosti, jaká jsou rizika apod.) a pokud tento podklad nebude doporučuji provedení posouzení odmítnout. Oporou pro tento závěr (kromě logiky, že musím vědět k jaké činnosti posuzuji) je i to, že v části zákona upravující posudkovou činnost (na kterou se odklad přechodných ustanovení nevztahuje), uvedeno že lékařský posudek je vydáván na základě zhodnocení zdravotní náročnosti pro výkon práce, služby, povolání, pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

 

Ze zákona (opět z ustanovení nedotčeného přechodnými ustanoveními – tedy od 1.4.2012) platí, že podkladem pro posudek je výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

 

Konečně podkladem pro posudek je výsledek lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

 

Tedy lékař, který posouzení provedl a vyhotovil posudek by podle mne měl mít ve své dokumentaci tři doklady :

1.žádost zaměstnavatele s popisem práce (viz. výše)

2.výpis od registrujícího lékaře

3.svůj posudek.

 

Rovněž by měl být schopen prokázat, kdy a komu byl posudek doručen.

 

 

Jak a komu musí být posudek doručen ? Opět jde o ustanovení účinné od 1.4.2012.

 

Posudek pracovnělékařské péče musí být doručen zaměstnanci a zaměstnavateli.

 

Prokazatelným předáním lékařského posudku podle odstavce se rozumí jeho převzetí

1.osobně (kdy zaměstnanec potvrdí podpisem a je uvedeno datum převzetí, za zaměstnavatele je oprávněna převzít jím pověřená osoba, kdy musí být uvedeno číslo jejího dokladu totožnosti a rovněž datum převzetí)

Podle mého názoru může být touto pověřenou osobou i osoba posuzovaná (tedy zaměstnavatel může pověřit k převzetí posudku jménem zaměstnavatele i posuzovaného zaměstnance) – toto pověření je ovšem podle mne třeba mít v písemné formě.

2.poštou, ovšem zákon zde dává podmínku zaslání s doručenkou

3.elektronickým doručením opatřeným elektronickým podpisem do schránky uvedené osobou, které se má doručovat

Tedy musí být vyhotoveny každopádně tři originály posudku, kdy jeden je doručen zaměstnavateli, druhý zaměstnanci a třetí si ponechá lékař ve své dokumentaci.

 

Jak má posudek vypadat, co musí obsahovat ?

Ač doposud nebyla vydána prováděcí vyhláška upravujícího náležitosti posudku pro účely pracovnělékařské péče, domnívám se (a to s odkazem na dosavadní legislativu i na novou vyhlášku o zdravotnické dokumentaci), že tento posudek musí obsahovat následující :

 

– identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození

– identifikační údaje zaměstnavatele – název, adresu, identifikační číslo

– identifikační údaje poskytovatele, který posudek vydal (název, adresa, IČ)

– razítko, podpis a jméno a příjmení lékaře, který posudek podepsal

– údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, a případných rizicích

– posudkový závěr (tedy způsobilý, nezpůsobilý, způsobilý s omezením)

– poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání (tedy, uvedení, že proti posudku se lze odvolat ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení k poskytovateli, který jej vydal)

– datum vydání posudku.

 

 

Poskytovatel (lékař) plně odpovídá za to, že vydá řádný posudek se všemi náležitostmi dle zákona (a na základě potřebných podkladů).

 

Tedy potvrzování jakýchkoli jiných kartiček či formulářů od zaměstnavatelů, psaní na výměnné listy /schopen práce/ apod., není v souladu se zákonem (a doplňuji nebylo ani v minulosti).

 

 

Nyní to, čím bude nutné se řídit až od 1.4.2013

 

V zásadě se jedná především o povinnosti zaměstnavatelů, takže uvedu jen jednu diskutovanou povinnost, která se týká praktických lékařů.

Povinnost písemné smlouvy – podle zákona by měl zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu (nebo více smluv) na poskytování pracovnělékařských služeb či jejich části (třeba prohlídky). Písemná smlouva není vyžadována pouze pro kategorii rizika jedna, při provedení prohlídky registrujícím lékařem.

 

Tato povinnost je v části zákona, na kterou se vztahuje lhůta až k 1.4.2013, tedy do této doby lze zajišťovat (tak jako doposud) bez písemných smluv. Shodně s dosavadní úpravou platí, že plně všeobecný praktický lékař je plně kvalifikovaný pro provádění posudkové činnosti v rámci pracovnělékařských služeb.

Mgr.Jakub Uher, právník SPL

Příloha :

vzor žádosti o provedení prohlídky – jedná se pouze o vzor, ze kterého ovšem jde dle mého názoru celkem bez problému vyjít – tento vzor řeší jak informaci o práci, ke které je posudek vydáván, tak i pověření zaměstnance tento převzít jménem zaměstnavatele.

Žádost o provedení prohlídky pracovnělékařské péče

 

zaměstnavatel

Název …………………………………………………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………………………………

IČ :

Zaměstnanec

Jméno …………………………………………………………………………………………

Nar.dne …………………………………………………………………………………………

Informace zaměstnavatele o druhu práce, kategorii rizika a pracovních podmínkách

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zároveň pověřuji výše uvedeného zaměstnance

(č.občanského průkazu ……………………………………………..)

k převzetí posudku vydaného na základě této žádosti

 

V…………………. dne………………….. za zaměstnavatele ………………………………..

 

 

Právní názory na hrazení prohlídek:

 

Zákon v ust.§59, odst.2 uvádí : Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

 

Kromě vstupních prohlídek to zaměstnavateli ukládá ILO 161, u nás je to vyhláška 145/1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách. Zde je uvedeno, že pracovnělékařská péče nesmí být jakkoliv na úrok zaměstnance. Tím je myšleno finační i časové. To znamená, že zaměstnanec má nárok, aby prohldíky byly provedeny v pracovní době, pokud tomu provozní podmínky tomu nebrání.