Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

v oboru praktický lékař pro dospělé podle vyhl. 3/2010Sb.

 

 

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za

dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení

poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní

prohlídky je

a) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením

na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné

anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt

kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze,

diabetes mellitus, poruchy metabolizmu

tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,

b) kontrola očkování proti tetanu,

c)fyzikální vyšetření včetně změření

krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního

poměru, součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence,

včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum

a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při

pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti

jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat;

u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze

na dědičný či familiární výskyt zhoubného

nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových

faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu

s poučením o samovyšetřování,

d) vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých

intervalech,

e) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je

1. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového

a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů

v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech

věku,

2. vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku

ve dvouletých intervalech,

f) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním

testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno

nahradit doporučením k provedení screeningové

kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala

vyšetření podle § 4 písm. j) v období kratším

než uvedené intervaly a je k dispozici výsledek,

vyšetření se nezajišťuje(gynekologická prevence),

g) u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici

výsledek screeningového mamografického vyšetření

z posledních 2 let. Není-li takový výsledek

k dispozici, předá lékař doporučení k provedení

tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření

Vyšetření hladiny PSA (prostatický specifický antigen) nepatří mezi vyšetření zařazená do preventivního programu.