Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

Zákon č. 373/2011 Sb., § 55, odst.1, písm.c) ukládá zaměstnavateli při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce vybavit jej žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.

Vyhláška č.79/2013 Sb., pak v §15, specifikuje náležitosti této žádosti takto :

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje zaměstnavatele, a to

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,

b) identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresu místa bydliště,

c) údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,

d) druh požadované pracovnělékařské prohlídky,

e) důvod k provedení prohlídky.

Je tedy zřejmé, že žádost musí mít povinně písemnou formu. Z občanského zákoníku – §40, odst.2, pak vyplývá, že každý právní úkon, který má písemnou právní formu, je platný, je-li podepsán jednající osobou. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky v případech, kdy je to obvyklé. Je-li právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky podle zvláštních předpisů.

Tedy, aby byla písemná forma zachována musí být splněny dvě základní náležitosti – listina (písemnosti) a podpis, kdy podpis může být v určitých případech nahrazen mechanickými prostředky (například kliknutí, zadání PIN kódu nebo použití osobního certifikátu apod.).

Tedy upozorňuji na to, že žádost by měla každopádně obsahovat i podpis osoby jednající za zaměstnavatele (což zdaleka nemusí být pouze statutární orgán, ale v zásadě může jít o jakéhokoli pracovníka, kterému daný úkon přísluší činit dle vnitřních předpisů zaměstnavatele nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé). Doplňuji, že poskytovatel není povinen zkoumat tyto vnitřní předpisy a pracovní zařazení – předpokládá se, že daná osoba jedná za zaměstnavatele.

Tedy další náležitostí žádosti zaměstnavatele, kromě obsahových , je i opatření podpisem osoby jednající za zaměstnavatele.

Prostě žádost má být podepsána.